2015-09-16

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Dokumenty powiązane:

Uchwała nr XLV/366/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

 

Załącznik Nr1 do uchwały nr XXVIII/266/2005

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tczewie

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64 poz. 593 z póżn. zm.).
 2. Uchwały Nr XI/49/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie z dnia 28 lutego 1990 w sprawie upoważnienia do powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Zarządzenia Nr 4/90 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 marca 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 5. Innych właściwych aktów prawnych
 6. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39.
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Tczew.

§ 3

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Tczewie, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy zgodnie z zakresem i zasadami ustalonymi w Ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw, a także zadania powierzone przez Gminę Miejską w Tczewie.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki problemów rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
 9. opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 10. praca socjalna
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci
 15. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
 18. racjonalne gospodarowanie środkami otrzymanymi na utrzymanie Ośrodka, w tym środkami wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 20. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 21. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 22. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
 23. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
 24. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 25. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 26. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 27. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 28. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 29. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 30. prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
 31. zadania wynikające z innych ustaw, a także inne zadania powierzone przez Prezydenta Miasta.

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta.
 2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy zastępcy.
 3. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 7

Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny, opracowany przez jego Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 8

 1. Ośrodek działa na podstawie planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.
 2. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe
 3. Dyrektor odpowiada za realizację planów finansowych.
 4. Nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta.

§ 9

Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w Tczewie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się