2015-09-16

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela swoim klientom wsparcia w następujących formach:

 

Formy Pomocy - zlecone:

 • Zasiłek stały
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Formy Pomocy - własne:

 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy
 • Dożywianie dzieci
 • Pomoc obiadowa dla osób, które własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Udzielanie schronienia
 • Pobyt w ośrodkach wsparcia
 • Praca socjalna
 • Poradnictwo prawne

W ramach prowadzonej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie bierze udział w realizacji gminnych programów i strategii:

Miejski Program Wspierania Rodziny, zgodnie z Uchwałą Nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2011-2015, zgdonie z Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2011-2015

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się